• Bright Skies GmbH
 • KonPro GmbH
 • Multimedia Kontor Hamburg gGmbH
 • covibo GmbH
 • FH Dortmund
 • FH Dortmund
 • Fraunhofer IML

 • Master of Science

  FH Dortmund

  1,1

 • Bachelor of Science

  FH Dortmund

  1,4

 • Fachhochschulreife

  Carl-Miele-Berufskolleg

  1,6